TOPGUN

Сорта:
Лубеница
Сегмент:
Со семе, голем, умерено
Екологија:
Отворено поле
Намена:
Свеж
Производен циклус:
Главен
Код на асортиман:
RWM8027-R