Điều khoản và Điều lệ

Điều khoản & điều kiện
Syngenta Crop Protection AG ( "Syngenta") cung cấp các trang web www.syngenta.com web ( "Trang web") để cung cấp thông tin chung về Syngenta và các sản phẩm và dịch vụ của mình. Bạn có thể sử dụng đối tượng trang web này để bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện.

Bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
Hãy dành một vài phút để xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện, bạn có thể không truy cập, sử dụng hoặc download tài liệu từ trang web này.

Các điều khoản và điều kiện có thể thay đổi
Syngenta có quyền cập nhật hoặc sửa đổi những điều khoản và điều kiện vào bất kỳ thời gian mà không cần báo trước. Syngenta sẽ làm như vậy bằng cách đăng tải một phiên bản cập nhật hoặc sửa đổi những điều khoản và điều kiện trên trang web này. Việc bạn sử dụng trang web này sau bất kỳ sự thay đổi như vậy nghĩa là bạn đồng để làm theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sửa đổi. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại những điều khoản và điều kiện mỗi khi bạn sử dụng trang web này.

Cam kết bảo mật
Syngenta cam kết tôn trọng sự riêng tư cá nhân của cá nhân người sử dụng trang web này. Những tuyên bố bảo mật được đăng trên trang web này mô tả các chính sách và thực tiễn hiện nay của Syngenta liên quan đến các thông tin cá nhân được thu thập bởi Syngenta thông qua trang web này.
Các tuyên bố bảo mật là một phần của các điều khoản và điều kiện. Khi bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện, bạn có đồng ý với việc thu, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn phù hợp với các cam kết bảo mật trên trang web này. Hãy dành một vài phút để xem xét điều này.

Tên người dùng, mật khẩu và an ninh
Bất kỳ tên đăng nhập và mật khẩu cho trang web này cung cấp cho bạn, hoặc bạn đã chọn, là dành cho việc sử dụng của cá nhân bạn, và có thể không được sử dụng bởi bất cứ ai khác (bao gồm cả nhân viên hoặc đại lý của công ty bạn khác). Bạn và công ty của bạn là hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn. Hơn nữa, bạn và công ty của bạn là hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trên trang web này sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn, có hoặc không có hoạt động hoặc việc sử dụng các mật khẩu của bạn đã được ủy quyền của bạn hoặc công ty của bạn. Bạn hay công ty của bạn phải thông báo ngay lập tức Syngenta của bất kỳ sử dụng trái phép hoặc nghi của tên người dùng và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ sự vi phạm về an ninh.

Đang cập nhật thông tin người dùng
Bạn hay công ty của bạn phải thông báo cho Syngenta kịp thời nếu có các thông tin mà bạn cung cấp như là một phần của bất kỳ quá trình đăng ký ( "người sử dụng thông tin") thay đổi, hoặc nếu bạn hoặc công ty của bạn trở nên nhận thức được rằng bất kỳ thông tin người sử dụng là không chính xác hoặc không đầy đủ.

Mặc dù có nghĩa vụ hoặc của của công ty bạn để cung cấp Syngenta với thông tin người dùng được cập nhật, Syngenta có quyền dựa trên thông tin người dùng mà bạn hoặc công ty của bạn cung cấp trước đó cho đến khi bạn hoặc công ty của bạn đã cung cấp Syngenta với thông tin người dùng được cập nhật. Bạn và công ty của bạn cũng đồng ý rằng Syngenta có thể cung cấp các thông báo liên quan đến các điều khoản và điều kiện hoặc vào trang web này bằng e-mail bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail mới nhất bạn hoặc công ty của bạn đã cung cấp cho Syngenta.
Nếu bạn không còn là một nhân viên hoặc đại lý ủy quyền của công ty bạn, hoặc không còn được ủy quyền bởi công ty của bạn để sử dụng trang web này, sau đó công ty phải thông báo kịp thời Syngenta, và bạn không còn được phép sử dụng trang web này.

Như giữa bạn và công ty và Syngenta của bạn, Syngenta sẽ có quyền sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả các quyền, danh hiệu, và sự quan tâm và vào trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, tính năng, chức năng, chuyển hướng, nội dung, và "nhìn và cảm nhận "của trang web này, và tất cả các dữ liệu thu thập thông qua trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, chẳng hạn như tất cả bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, và bí quyết.

Quyền thay đổi trang web

Syngenta có quyền thay đổi nội dung và chức năng của trang web này trong bất kỳ cách nào, hoặc để giới hạn truy cập vào trang web này, hoặc phải đóng cửa trang web này, bất cứ lúc nào, vì lý do nào mà không cần thông báo trước, và sẽ không chịu trách nhiệm cách nào để bạn hay công ty của bạn cho những hậu quả có thể có của những thay đổi đó hoặc tắt.

Bản quyền thông báo và giấy phép giới hạn

Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy và nghe thấy trên trang web này ( "Nội dung"), bao gồm, ví dụ, tất cả các văn bản, hình ảnh, minh họa, đồ họa, clip âm thanh, video clip và clip âm thanh, video, bản quyền

Bạn được cấp một giấy phép không độc quyền cho các chủ đề nội dung, tuy nhiên, những hạn chế sau:

Bạn có thể tải về, lưu trữ, in ấn, sao chép và chia sẻ nội dung từ trang web này, cung cấp cho bạn:

(1) chỉ sử dụng lại nội dung để sử dụng phi thương mại hoặc để tiếp tục giao dịch kinh doanh của bạn với Syngenta;

(2) chỉ xuất bản hoặc gửi bất kỳ phần nào của nội dung trên bất kỳ trang web internet khác hoặc trong bất kỳ phương tiện truyền thông khác trong một bối cảnh tương tự, trong đó nó được trình bày trên trang web này;

(3) các thuộc tính nội dung để Syngenta;

(4) không thay đổi hoặc thay đổi nội dung trong bất kỳ cách nào hoặc xóa hoặc sửa đổi bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hàng thông báo hoặc thông báo bảo mật.

Trừ khi có quy định rõ ràng ở trên, bạn có thể không sao chép, tải, in ấn, xuất bản, hiển thị, thực hiện, phân phối, chuyển giao, chuyển nhượng, dịch, sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên dịch, abridge hoặc trong bất kỳ cách nào khác chuyển đổi và thích nghi với tất cả hoặc bất kỳ một phần của nội dung của trang web này mà không được sự cho phép bằng văn bản của Syngenta.

Trừ khi có quy định rõ ràng trên, không có quyền, danh hiệu hay lợi ích trong các nội dung tải về được chuyển giao cho bạn khi bạn tải nội dung từ trang web này. Ngoại trừ các hạn chế, không độc quyền giấy phép được cấp cụ ở trên, không có gì chứa đựng trong các điều khoản và điều kiện và trên trang web này được hiểu như trao một giấy phép hoặc bất kỳ quyền nào khác dưới bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Syngenta hoặc bất kỳ bên thứ ba.

Thông báo Thương hiệu

Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng hiển thị trên trang web này ( "nhãn hiệu (s)") được đăng ký và các nhãn hiệu đăng ký của Syngenta, một trong những chi nhánh của nó, hoặc các bên thứ ba đã được cấp phép thương hiệu của mình để Syngenta hoặc một trong các chi nhánh của nó .

Trừ khi có quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện, bạn có thể không sinh sản, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ thương hiệu mà không được sự cho phép bằng văn bản của Syngenta.

Ý tưởng không được yêu cầu

Syngenta hoan nghênh ý kiến ​​và phản hồi của bạn về trang web này. Tất cả các thông tin và tài liệu nộp cho Syngenta thông qua trang web này, chẳng hạn như bất kỳ ý kiến, thông tin phản hồi, ý kiến, câu hỏi, thiết kế, dữ liệu hoặc các loại tương tự, sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà bạn không muốn gán cho chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin bí mật và bất kỳ vật liệu sáng tạo ban đầu.

Bằng việc gửi thông tin liên lạc và / hoặc vật liệu để Syngenta thông qua trang web này, bạn gán cho Syngenta, miễn phí, tất cả các quyền trên toàn thế giới, và lợi ích trong tất cả bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác trong thông tin và / hoặc tài liệu bạn gửi đến Syngenta. Syngenta sẽ có quyền sử dụng bất kỳ thông tin và / hoặc tài liệu bạn gửi qua trang web này, và bất kỳ ý tưởng, khái niệm, kiến ​​thức hay kỹ thuật có trong bất cứ thông tin và / hoặc các vật liệu như vậy, đối với bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn để phát triển , sản xuất và tiếp thị các sản phẩm sử dụng các thông tin hoặc tài liệu đó không hạn chế và không có bồi thường bạn trong bất kỳ cách nào.

Tuy nhiên, Syngenta sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu bạn gửi qua trang web này trong một cách vi phạm luật riêng tư áp dụng. Đặc biệt, Syngenta sẽ không phát hành Tên của bạn hoặc nếu không công bố công khai thực tế là bạn đã gửi thông tin hoặc tài liệu cho chúng tôi, trừ khi: (a) chúng tôi có được sự cho phép của bạn để sử dụng tên của bạn; hoặc (b) lần đầu tiên chúng tôi thông báo cho bạn rằng các tài liệu hoặc các thông tin khác mà bạn gửi cho một phần cụ thể của trang web này sẽ được công bố hoặc sử dụng với tên của bạn trên đó khác; hoặc (c), chúng tôi được yêu cầu phải làm vậy theo luật pháp.

Bạn chịu trách nhiệm cho các thông tin mà bạn gửi qua trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, tính trung thực và chính xác của họ.

Xin lưu ý rằng bài nộp của bạn (ví dụ như thông qua hình thức liên lạc của chúng tôi) không có bất kỳ tác dụng ràng buộc pháp lý về Syngenta. Do đó, hóa đơn, nhắc nhở và như thế phải được dành riêng gửi đến địa chỉ được nêu trong hợp đồng tương ứng.

Thông tin của bên thứ ba

Một số thông tin, bài viết và tài liệu khác có sẵn thông qua trang web này được cung cấp cho Syngenta bởi các bên thứ ba. Bất cứ nơi nào thực tế nguồn gốc của các vật liệu của bên thứ ba được xác định. Những vật liệu của bên thứ ba được cung cấp đã quan tâm và thuận tiện của bạn. Syngenta không đảm bảo hoặc đại diện cho rằng các tài liệu này là hiện tại, chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy. Syngenta không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sử dụng mà thông tin của bên thứ ba được đặt.

Liên kết đến các trang web khác Syngenta

Trang web này có chứa các siêu liên kết đến các trang web khác do Syngenta hoặc tổ chức Syngenta khác ( "Khác Syngenta Website (s)"). Những trang web Syngenta khác là các trang web riêng biệt và khác biệt. Mỗi phục vụ một mục đích khác nhau. do đó từng trang web của Syngenta khác được chi phối bởi các điều khoản riêng của mình sử dụng và chính sách bảo mật riêng của mình. Nếu bạn truy cập trang web Syngenta khác thông qua các liên kết trên trang web này, hãy dành một vài phút để xem lại những điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật được đăng trên từng trang web của Syngenta khác mà bạn đến thăm.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có chứa các liên kết đến các trang web mà không được điều hành bởi Syngenta. Những siêu liên kết được cung cấp để tham khảo và thuận tiện của bạn, và không bao hàm sự chứng thực của vật liệu trên các trang web của bên thứ ba hoặc bất cứ tổ chức với những hoạt động của họ. Syngenta không kiểm soát các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của họ. Bạn truy cập và sử dụng các trang web này chỉ duy nhất có nguy cơ của riêng bạn.

Thông tin sản phẩm

Bất kỳ thông tin hoặc các tham chiếu trong trang web này được cung cấp chỉ là giới thiệu về Syngenta và các sản phẩm và dịch vụ của mình. Để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với Syngenta trực tiếp. Người có ý định sử dụng một bảo vệ hoặc hạt giống sản phẩm cây trồng phải đọc và làm theo các nhãn đi kèm sản phẩm đó và tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm đó. Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật, hãy chắc chắn rằng nó được đăng ký sử dụng ở nước bạn.

Sẵn sàng toàn cầu

Bởi vì các nước khác nhau trên thế giới có luật khác nhau và yêu cầu quy định, một số sản phẩm có sẵn ở một số nước và không ở những người khác. Trang web này có thể chứa các tài liệu tham khảo hoặc tham chiếu chéo đến Syngenta sản phẩm, chương trình và dịch vụ có thể không có sẵn hoặc công bố tại nước bạn. Các tài liệu tham khảo không hàm ý rằng Syngenta dự định công bố các sản phẩm như vậy, các chương trình, dịch vụ tại nước bạn. Tham khảo ý kiến ​​đại diện bán hàng Syngenta địa phương của bạn hoặc liên hệ với Syngenta nếu bạn có câu hỏi về những sản phẩm, chương trình và dịch vụ có thể có sẵn cho bạn.

Liên hệ chúng tôi

Các "liên hệ với chúng tôi" tính năng của một số trang web Syngenta cho bạn cơ hội để gửi câu hỏi liên quan đến các chuyên gia của chúng tôi trực tuyến. Tính năng này được cung cấp cho lợi ích và thuận tiện cho bạn. Sự hữu ích của chúng tôi đáp ứng cho câu hỏi của bạn phụ thuộc vào sự hoàn chỉnh và chính xác của các thông tin trên đó nó được dựa trên các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như thời tiết. Bạn và công ty bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá giá trị và tính hữu dụng của phản ứng của chúng tôi.

Một số trang web Syngenta sẽ gửi câu hỏi đại diện và câu trả lời mà chúng tôi tin rằng có thể quan tâm đến người dùng khác đã đăng ký. Xin vui lòng không bao gồm bất kỳ thông tin bí mật, độc quyền hoặc cá nhân trong câu hỏi của bạn. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa câu hỏi cho rõ ràng hoặc chiều dài. Vui lòng xem lại các phần của các điều khoản và điều kiện liên quan đến đệ trình trước khi gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin.

Không một lời đề nghị hay lời mời đầu tư

Các thông tin trên trang web này không cấu thành và không được coi là một đề nghị hay lời mời đầu tư hoặc kinh doanh cổ phiếu hoặc chứng khoán khác của Syngenta. Cũng không phải là bất kỳ đề nghị hay lời mời như vậy được thực hiện hoặc được trưng cầu. Giá cổ phiếu và thu nhập từ những cổ phiếu, có thể đi lên hoặc xuống bất cứ lúc nào, và các nhà đầu tư tiềm năng nên biết rằng hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết phải là một dấu hiệu của hiệu suất trong tương lai. các nhà đầu tư tiềm năng nên tìm tư vấn tài chính độc lập trước khi quyết định đầu tư.

Đoán về tương lai

Trang web của chúng tôi có thể chứa các phát biểu hướng tới tương lai - ví dụ báo cáo không thực tế lịch sử, kể cả báo cáo về niềm tin và sự mong đợi của chúng tôi. Các báo cáo này, có thể được xác định bởi các điều khoản như, nhưng không giới hạn, 'hy vọng', 'would', 'will', 'tiềm năng', 'kế hoạch', 'triển vọng', 'ước', 'nhằm', ' theo dõi và biểu thức tương tự dựa trên kế hoạch hiện nay, ước tính và dự báo, đối với mà Syngenta sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm và trên đó bạn và công ty của bạn không nên phụ thuộc quá mức. Các báo cáo liên quan đến rủi ro cố hữu và không chắc chắn, nhiều trong số đó là ngoài tầm kiểm soát của Syngenta. Chuyển tiếp báo cáo tìm kiếm chỉ nói kể từ ngày họ được thực hiện và Syngenta không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ của họ trong ánh sáng của những thông tin mới hoặc các sự kiện tương lai.

Từ chối các bảo đảm

Trang web này được cung cấp trên một "như là", "có sẵn", mà không đại diện hay bảo đảm nào. Đến mức tối đa cho phép theo pháp luật được áp dụng, các thực thể Syngenta và các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ và cấp giấy phép từ chối mọi bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, theo luật định hay không. Nếu không có giới hạn ở trên, trong phạm vi pháp luật cho phép, các thực thể Syngenta và các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ và người cấp phép hướng từ chối (a) tất cả bảo hành thương mại, phù hợp cho một mục đích, tiêu đề cụ thể và không vi phạm đối với Trang web này và nội dung của nó và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trên hoặc cung cấp thông qua trang web này; (B) bảo đảm liên quan đến sự chậm trễ, gián đoạn, sai sót hoặc thiếu sót trong hoạt động của trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này; (C) bảo hành liên quan đến việc vận chuyển, phát trang web này hoặc sẵn có của mình tại bất kỳ thời gian hoặc địa điểm cụ thể; (D) bảo đảm liên quan đến sự an toàn của trang web này hoặc nội dung của trang web này là miễn phí của virus, sâu hoặc mã khác mà có thể biểu hiện ô nhiễm hoặc các đặc tính phá hoại; (E) bảo hành liên quan đến việc sử dụng, hiệu lực, độ chính xác, tiền tệ, đầy đủ, phù hợp, độ tin cậy, hoặc kết quả của việc sử dụng các trang web này, bao gồm bất kỳ nội dung, bao gồm cả nhãn sản phẩm, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này; và (f) bảo hành liên quan đến các trang web mà trang web này được liên kết.

Một số luật không cho phép từ chối về quyền của bảo đảm hoặc hạn chế nhất định về độ dài một bảo đảm ngụ ý kéo dài, vì vậy một hoặc tất cả những hạn chế trên đây không thể áp dụng cho bạn và / hoặc công ty của bạn.

Trách nhiệm hữu hạn

Việc bạn sử dụng và công ty của bạn của trang web này, nội dung của nó, bao gồm cả nhãn sản phẩm, và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này là nguy cơ duy nhất và bạn của công ty bạn. Trong mọi trường hợp các thực thể Syngenta hoặc nhà cung cấp của họ tương ứng dịch vụ và người cấp phép, bao gồm các giám đốc, cán bộ, nhân viên, hoặc các đại lý, chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan của bạn hoặc truy cập của công ty bạn, sử dụng , hoặc không có khả năng sử dụng, trang web này, nội dung của nó, bao gồm cả nhãn sản phẩm, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này hoặc của bạn hoặc sự tin cậy của công ty bạn trên bất kỳ thông tin được cung cấp thông qua trang web này. Nếu không có giới hạn ở trên, các thực thể Syngenta và các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ và người cấp phép không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi có thể hoặc thiếu sót trong nội dung; này đặc biệt đúng với bất kỳ thông tin về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các thực thể Syngenta. Đây là một hạn chế toàn diện về trách nhiệm pháp lý áp dụng cho tất cả các tổn thất và thiệt hại của bất kỳ loại nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, nói chung, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, hoặc nếu không, bao gồm nhưng không giới hạn, gián đoạn kinh doanh, mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu hoặc uy tín, và mất doanh thu và lợi nhuận.

giới hạn trách nhiệm pháp lý được áp dụng đến mức tối đa cho phép của pháp luật hiện hành, cho dù trách nhiệm bị cáo buộc dựa trên hợp đồng, do sơ suất, sai lầm cá nhân, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc bất kỳ cơ sở khác và thậm chí nếu người đại diện theo ủy quyền của bất kỳ của các thực thể Syngenta đã được thông báo về hoặc phải biết về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy, và không có liên quan đến hiệu quả của các biện pháp khác.

Bạn và công ty bạn thừa nhận và đồng ý rằng Syngenta không thể làm cho trang web này và nội dung của nó có sẵn cho bạn và công ty của bạn không phải trả phí nếu trách nhiệm của họ không bị hạn chế như đã nêu trên.

Nếu một trong những hạn chế của trách nhiệm pháp lý được tìm thấy là không hợp lệ hoặc không thể thực thi bất kỳ lý do nào, thì trách nhiệm tổng hợp của các thực thể Syngenta và các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ và người cấp phép trong những trường hợp như vậy đối với khoản nợ mà nếu không sẽ bị giới hạn không vượt quá một trăm ( 100,00 $) USD (hoặc ngoại tệ tương đương).

Một số điều luật không cho phép giới hạn thiệt hại nhất định, do đó một số hoặc tất cả các hạn chế này của trách nhiệm có thể không áp dụng cho bạn và / hoặc công ty của bạn và bạn và / hoặc công ty của bạn có thể có quyền bổ sung.

Luật chính quyền và quyền tài phán

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi, sẽ phải trả, và hiểu theo, pháp luật của Thụy Sĩ mà không cần đến sự xung đột của các nguyên tắc của pháp luật.

Khước

thất bại của chúng tôi bất cứ lúc nào để yêu cầu thực hiện các quy định của các điều khoản và điều kiện hoặc thực hiện bất kỳ quyền quy định trong tài liệu này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản đó hoặc phải như vậy. Tất cả các miễn trừ phải bằng văn bản và có chữ ký của các bên bị ràng buộc. Trừ khi từ bỏ bằng văn bản có chứa một tuyên bố rõ ràng ngược lại, không có từ bỏ bởi Syngenta của bất kỳ hành vi vi phạm các quy định của các điều khoản và điều kiện của bất kỳ quyền quy định trong Quy chế này được hiểu như là từ bỏ bất kỳ vi phạm tiếp tục hay thành công của điều khoản đó, một từ bỏ điều khoản này, hoặc là từ bỏ bất kỳ quyền theo các điều khoản và điều kiện.

Tách

Nếu bất kỳ điều khoản của các điều khoản và điều kiện được tổ chức bởi một tòa án có thẩm quyền cho là trái pháp luật, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để thực hiện tốt nhất các mục tiêu của những điều khoản cũ đến mức tối đa cho phép của pháp luật và còn lại quy định các điều khoản và điều kiện này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận

Các điều khoản và điều kiện cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và công ty của bạn và Syngenta đối với bạn và truy cập của công ty bạn và / hoặc sử dụng trang web này . Các điều khoản và điều kiện này sẽ không được sửa đổi trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này .

Ngày sửa đổi

Các điều khoản và điều kiện được sửa đổi lần cuối vào ngày 20 Tháng Một 2016 .