Villkor

Syngenta Nordics A/S (“Syngenta”) tillhandahåller www.syngentavegetables.com/sv-se (“webbplatsen”) för att ge allmän information om Syngenta och dess produkter och tjänster. Du kan använda denna webbplats under förutsättning att du uppfyller dessa villkor och bestämmelser. 

Ditt godkännande av dessa villkor och bestämmelser 

Ägna några minuter åt att noga läsa igenom villkoren och bestämmelserna. Genom att besöka och använda denna webbplats samtycker du till att följa dessa villkor och bestämmelser. Om du inte accepterar att uppfylla villkoren och bestämmelserna får du inte besöka, använda eller ladda ned material från denna webbplats. 

Dessa villkor och bestämmelser kan ändras

Syngenta förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor och bestämmelser när som helst utan förvarning. Syngenta gör detta genom att publicera en uppdaterad eller redigerad version av villkoren och bestämmelserna på denna webbplats. Om du använder webbplatsen efter en sådan ändring innebär det att du godkänner de ändrade villkoren och bestämmelserna. Därför rekommenderar vi att du granskar villkoren och bestämmelserna varje gång du använder denna webbplats. 

Integritetspolicy

Syngenta strävar efter att skydda den personliga integriteten hos de personer besöker vår webbplats. Den integritetspolicy som publiceras på denna webbplats beskriver Syngentas aktuella riktlinjer och praxis när det gäller de personuppgifter som Syngenta samlar in via webbplatsen.
Integritetspolicyn är en del av dessa villkor och bestämmelser.  När du godkänner dessa villkor och bestämmelser, samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och lämnas ut i enlighet med integritetspolicyn på denna webbplats. Vänligen ägna några minuter åt att läsa igenom den.

Användarnamn, lösenord och säkerhet

Alla användarnamn och lösenord för denna webbplats som du tilldelas eller väljer är avsedda för ditt personliga bruk och får inte användas av någon annan (inklusive andra anställda eller agenter i ditt företag). Du och ditt företag är helt ansvariga för att upprätthålla sekretessen kring ditt användarnamn och lösenord. Vidare är du och ditt företag helt ansvariga för alla aktiviteter som sker på denna webbplats med hjälp av ditt användarnamn och lösenord, oavsett om aktiviteterna eller användningen av ditt lösenord har godkänt av dig eller ditt företag. Du eller ditt företag måste omedelbart meddela Syngenta om du får kännedom om eller misstänker obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord eller något annat brott mot säkerheten. 

Uppdatering av användarinformation

Du eller ditt företag måste meddela Syngenta omedelbart om någon del av den information som du angett i samband med registreringsprocessen (”användarinformation”) ändras, eller om du eller ditt företag känner till att någon del av användarinformationen är felaktig eller ofullständig. 

Oaktat din eller ditt företags skyldighet att tillhandahålla Syngenta med uppdaterad användarinformation, har Syngenta rätt att förlita sig på användarinformationen som du eller ditt företag tidigare uppgett tills du eller ditt företag har gett Syngenta uppdaterad användarinformation. Du och ditt företag godkänner vidare att Syngenta kan skicka meddelanden som gäller dessa villkor eller denna webbplats via e-post till den e-postadress som du eller ditt företag senast uppgivit för Syngenta. 

Om du upphör att vara anställd eller auktoriserad agent för ditt företag, eller inte längre har ditt företags godkännande att använda denna webbplats, måste ditt företag omedelbart meddela Syngenta, och då är du inte längre behörig att använda denna webbplats. 

Syngenta har exklusiv ägande- och förfoganderätt över denna webbplats, inklusive men inte begränsat till, webbplatsens design, funktioner, navigering, innehåll, och ”utseende och känsla”, samt alla data som samlats in genom denna webbplats, inklusive men inte begränsat till, alla immateriella rättigheter som är förknippade därmed, såsom alla upphovsrättigheter, patent, varumärken, affärshemligheter och know-how. 

Ändringar av webbplatsen

Syngenta förbehåller sig rätten att ändra webbplatsens innehåll och funktionalitet och att begränsa åtkomsten till webbplatsen eller att stänga webbplatsen när som helst, oavsett anledning och utan förvarning, och kan på intet sätt hållas ansvarig för eventuella konsekvenser som drabbar dig eller ditt företag på grund av sådana förändringar eller nedstängning.

Upphovsrätt och begränsad licens 

Allt du ser och hör på denna webbplats (”innehållet”), exempelvis text, foton, illustrationer, grafik, ljudklipp och videoklipp, är upphovsrättsskyddat.

Du beviljas en icke-exklusiv nyttjanderätt till innehållet, med följande begränsningar:

Du får hämta, förvara, skriva ut, kopiera och dela innehåll från denna webbplats på villkor att du

(1) endast använder innehållet för icke-kommersiellt bruk eller för att göra affärer med Syngenta 
(2) endast publicerar eller offentliggör innehållet på annan webbplats eller i något annat medium i ett liknande sammanhang som det presenteras i på denna webbplats
(3) klargör att innehållet tillhör Syngenta
(4) inte ändrar eller redigerar innehållet på något sätt och inte heller tar bort eller ändrar någon uppgift om upphovsrätt, copyright, varumärken eller sekretess. 

Förutom det som uttryckligen beskrivs ovan får du inte kopiera, hämta, skriva ut, offentliggöra, visa, uppföra, distribuera, sprida, överföra, översätta, ändra, utöka, uppdatera, sammanställa, sammanfatta eller på annat sätt omvandla eller anpassa hela eller delar av innehållet på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från Syngenta. 

Förutom det som uttryckligen beskrivs ovan övergår inga rättigheter till eller intressen i det hämtade innehållet till dig när du hämtar innehåll från webbplatsen. Förutom den begränsade, icke-exklusiva nyttjanderätt som uttryckligen beviljas ovan ska inget i dessa villkor och bestämmelser eller på webbplatsen tolkas som en tilldelning av någon nyttjanderätt eller någon annan rättighet gällande copyright, varumärken, patent eller annan intellektuell upphovsrätt som tillhör Syngenta eller någon tredje part. 

Varumärken

Alla varumärken, tjänstevarumärken och logotyper som visas på den här webbplatsen (”varumärket”/”varumärkena”) är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Syngenta, dotterbolag till Syngenta eller en tredje part som har licensierat sina varumärken till Syngenta eller ett av dess dotterbolag. 

Förutom det som uttryckligen anges i dessa villkor och bestämmelser får du inte återge, visa eller på annat sätt använda något varumärke utan föregående skriftligt tillstånd från Syngenta.

Icke beställda idéer

Syngenta välkomnar kommentarer och återkoppling från användarna om webbplatsen. Alla uppgifter och allt material som skickas till Syngenta via webbplatsen, till exempel kommentarer, återkoppling, idéer, frågor, ritningar, data eller liknande behandlas som icke-konfidentiell allmän egendom. Därför ber vi dig att inte skicka uppgifter eller material som du inte vill överlämna i vår ägo, inklusive men inte begränsat till konfidentiell information och allt kreativt originalmaterial. 

Genom att skicka meddelanden och/eller annat material till Syngenta via denna webbplats överlämnar du utan kostnad till Syngenta alla globala rättigheter till, intressen i och förfoganderätt över all copyright och annan intellektuell upphovsrätt och/eller allt material som du skickar till Syngenta. . Syngenta får då rätt att använda all information och allt material du skickar via webbplatsen, samt alla idéer och begrepp, allt kunnande och all teknik som ingår i denna information eller detta material för valfritt syfte. Dit hör även utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter, med användning av informationen eller materialet utan begränsning och utan någon form av ersättning. 

Syngenta kommer dock inte att använda information eller material som du skickar via denna webbplats på ett sätt som strider mot gällande integritetslagar.  Syngenta kommer i synnerhet inte lämna ut ditt namn eller på annat sätt offentliggöra det faktum att du lämnat in information eller material till oss utan: (a) tillstånd att använda ditt namn eller (b) meddelande att vi kommer publicera en del av webbplatsen med ditt namn eller (c) att det krävs enligt lag.

Du ansvarar själv för alla meddelanden du skickar via webbplatsen. Det gäller även att de är sanna och korrekta.

Observera att det du skickar in (t.ex. via vårt kontaktformulär) inte har någon rättsligt bindande effekt på Syngenta. Därför får fakturor, påminnelser och liknande uteslutande skickas till de adresser som anges i respektive avtal. 

Information från tredje part

En del av informationen, artiklarna och annat material som är åtkomligt via denna webbplats tillhandahålls av tredje part till Syngenta. Där vi anser det praktiskt anger vi källan till sådant tredjepartsmaterial. Detta material från tredje part tillhandahålls endast som en service till dig. Syngenta gör inga utfästelser om att detta material är aktuellt, korrekt, fullständigt eller tillförlitligt. Syngenta tar inget ansvar för användning av information från tredje part. 

Länkar till andra Syngenta-webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av Syngenta eller andra Syngenta-enheter (”andra Syngenta-webbplatser”). Dessa andra Syngenta-webbplatser är separata och fristående webbplatser. De har alla olika syften. Varje Syngenta-webbplats har egna användarvillkor och en egen integritetspolicy. Om du besöker en annan Syngenta-webbplats via länkar på denna webbplats bör du ägna några minuter åt att läsa användarvillkoren och integritetspolicyn för den Syngenta-webbplats du besöker. 

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats har hyperlänkar till andra webbplatser som inte drivs av Syngenta. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast som en service åt besökarna och innebär inte att Syngenta tar något ansvar för materialet på tredjepartswebbplatserna eller har något samröre med de företag som driver dem. Syngenta har ingen kontroll över dessa tredjepartswebbplatser och tar inget ansvar för deras innehåll. Du besöker och använder dessa webbplatser helt på egen risk. 

Produktinformation

All information som finns eller som det refereras till på denna webbplats är endast avsedd att informera om Syngenta samt dess produkter och tjänster. Kontakta Syngenta direkt om du vill ha specifika råd och anvisningar om våra produkter och tjänster. Om du tänker använda ett bekämpningsmedel eller en odlingsprodukt måste du läsa och följa anvisningarna på produktens etikett samt följa alla tillämpliga lagar och förordningar om användning av produkten. Innan du använder något bekämpningsmedel måste du kontrollera om det är godkänt för användning i det aktuella landet. 

Global tillgänglighet

Eftersom olika länder i världen har olika lagar och förordningar kan en del produkter bara köpas i vissa länder. Den här webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till Syngentas produkter, program eller tjänster som kanske inte säljs eller marknadsförs i ditt land. Dessa referenser ska inte tolkas som att Syngenta avser att marknadsföra dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Kontakta din Syngenta-säljare eller Syngenta om du har frågor om vilka produkter, program och tjänster som är tillgängliga i ditt land. 

Kontakta oss

”Kontakta oss”-funktionen på vissa Syngenta webbplatser ger dig möjlighet att skicka frågor till våra experter online. Det är en funktion som tillhandahålls som en service till dig. Hur pass användbart svaret på din fråga är beror på omfattningen och informationen som svaret bygger på och andra faktorer utanför vår kontroll, till exempel vädret. Du och ditt företag har hela ansvaret för att utvärdera värdet och nyttan av vårt svar. 
Vissa Syngenta-webbplatser kommer att publicera frågor och svar som vi tror kan vara av intresse för andra registrerade användare. Inkludera ingen konfidentiell, känslig eller personlig information i din fråga. Vi förbehåller oss rätten att redigera frågor för att göra dem tydligare eller kortare. Se avsnittet med villkor och bestämmelser för insänt material innan du skickar oss någon information. 

Inget erbjudande om eller inbjudan att investera

Informationen på denna webbplats utgör inte, och ska inte tolkas som, ett erbjudande om eller en inbjudan till att investera i eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som berör Syngenta. Inget sådant erbjudande och ingen sådan inbjudan görs eller efterfrågas. Aktiekurser och aktieutdelningar kan stiga eller falla när som helst. Potentiella investerare bör vara medvetna om att tidigare resultat inte nödvändigtvis indikerar framtida resultat. Potentiella investerare uppmanas att söka fristående finansiell rådgivning före ett eventuellt investeringsbeslut. 

Utsagor om framtiden

Webbplatsen kan innehålla utsagor om framtiden, till exempel utsagor som inte eller ännu inte bygger på historiska fakta. Dit hör bland annat information om våra teorier och förväntningar. Dessa utsagor, som kan identifieras genom uttryck som exempelvis, men inte begränsat till, ”förväntar”, ”skulle kunna”, ”kan komma”, ”potential”, ”planer”, ”prospekt”, ”uppskattningar”, ”målsättningar”, ”på väg mot” och liknande. Utsagorna bygger på aktuella planer, beräkningar och prognoser som Syngenta inte tar något som helst ansvar för och som du och ditt företag inte bör förlita sig på. Dessa utsagor präglas alltid av vissa risker och osäkerhetsfaktorer, och många av dem ligger utanför Syngentas kontroll. Utsagor om framtiden gäller endast vid det datum de görs och Syngenta tar inget ansvar för att uppdatera utsagorna på grundval av ny information eller framtida händelser. 

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och utan garantier av något slag. I den yttersta utsträckning som medges av tillämpliga lagar frånsäger sig Syngentas enheter och deras respektive tjänsteleverantörer och licensgivare alla garantier, uttryckliga, underförstådda, lagstadgade och övriga. Utan begränsning av det föregående och i den yttersta utsträckning som medges av tillämpliga lagar, frånsäger sig Syngentas enheter och deras respektive tjänsteleverantörer och licensgivare härmed (a) alla garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, förfoganderätt och icke-intrång med avseende på denna webbplats och dess innehåll och eventuella produkter eller tjänster som beskrivs på eller görs tillgängliga via denna webbplats; (b) garantier avseende förseningar, avbrott, fel eller brister i driften av denna webbplats eller någon del av denna webbplats; (c) garantier för överföring eller leverans av denna webbplats eller dess tillgänglighet vid en viss tidpunkt eller plats; (d) garantier avseende säkerheten på denna webbplats eller att innehållet på denna webbplats är fritt från virus, maskar eller annan kod som kan uppvisa kontaminerande eller skadliga egenskaper; (e) garantier avseende användning, giltighet, riktighet, valuta, fullständighet, lämplighet, tillförlitlighet, eller resultatet av användningen av denna webbplats, inklusive innehåll, även produktetiketter, produkter eller tjänster som tillhandahålls genom denna webbplats; och (f) garantier som rör webbplatser som denna webbplats länkar till. 

Inom vissa jurisdiktioner tillåts inte friskrivning av vissa garantier eller begränsningar för hur länge en underförstådd garanti gäller, så någon eller alla av ovanstående begränsningar kanske inte gäller för dig och/eller ditt företag. 

Ansvarsbegränsning

Din och ditt företags användning av denna webbplats, dess innehåll, inklusive produktetiketter, och produkter eller tjänster som tillhandahålls genom denna webbplats, sker helt på din och ditt företags egen risk. Under inga omständigheter ansvarar Syngenta, dess dotterbolag eller någon av deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda eller agenter för några förluster eller skador som uppstår på grund av i eller i samband med att du eller ditt företag besöker, använder eller inte kan använda denna webbplats, dess innehåll, inklusive produktetiketter och produkter eller tjänster som tillhandahålls via denna webbplats, eller för att du eller ditt företag förlitar er på någon information på webbplatsen. Utan begränsning av det föregående ska Syngenta eller dess tjänsteleverantörer och licensgivare inte på något sätt hållas ansvariga för eventuella felaktigheter eller utelämnanden i innehållet. Detta gäller i synnerhet information om produkter och tjänster som tillhandahålls av Syngenta. Detta är en heltäckande ansvarsbegränsning som gäller för alla förluster och skador av alla slag, vare sig direkta eller indirekta, allmänna, speciella, underordnade, följdmässiga, förhöjda eller annat, inklusive utan begränsning förlust eller skada avseende data, goodwill, intäkter och vinster. 

Denna ansvarsbegränsning ska gälla i den yttersta utsträckning som medges av tillämpliga lagar och oavsett om det krävda ansvaret baseras på avtal, försummelse, skadeståndstalan, strikt skadeståndsansvar eller på någon annan grund. Detta gäller även om en representant för någon av Syngentas enheter har informerats om eller borde ha känt till risken för sådana skador, och utan hänsyn till effekten av andra åtgärder. 

Du och ditt företag godkänner att Syngenta inte skulle kunna göra denna webbplats och dess innehåll tillgängligt för dig och ditt företag utan kostnad om ansvaret inte begränsades enligt ovan. 

Om någon del av denna ansvarsbegränsning befinns vara ogiltig eller omöjlig att genomdriva ska det sammanlagda ansvaret för Syngenta och dess tjänsteleverantörer och licensgivare, under sådana ansvarsomständigheter som annars skulle ha varit begränsade, inte överstiga hundra dollar (100 USD) (eller motsvarande i lokal valuta). 

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning av vissa skador, så en del eller hela denna ansvarsbegränsning kanske inte är tillämplig på dig och/eller ditt företag och du och/eller ditt företag kan ha ytterligare rättigheter. 

Tillämplig lag och jurisdiktion 

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svenska lag, utan hänsyn till bestämmelser inom den internationella privaträtten. Allmänna svenska domstolar har exklusiv behörighet vid krav som rör de här villkoren.
Undantag

Om vi vid någon tidpunkt underlåter att utkräva efterlevnad av dessa villkor och bestämmelser eller att utöva någon rättighet som föreskrivs häri ska detta inte uppfattas som att vi avstår från sådan bestämmelse eller rättighet. Alla undantag måste ske skriftligen och undertecknas av den part som omfattas. Såvida det skriftliga undantaget inte innehåller ett uttryckligen meddelar motsatsen, ska inget undantag som medges av Syngenta för brott mot någon punkt i dessa villkor och bestämmelse tolkas som att detta även omfattar efterföljande eller andra brott mot villkoren och bestämmelserna. 

Avskiljbarhet

Om någon punkt i dessa villkor och bestämmelser bedöms strida mot lagen av behörig domstol, ska denna punkt ändras och tolkas så att den så långt det är möjligt motsvarar den ursprungliga punkten i den yttersta utsträckning som lagen medger. Övriga punkter i dessa villkor och bestämmelser ska fortsätta gälla. 

Hela avtalet

Dessa villkor och bestämmelser utgör hela avtalet mellan dig och ditt företag och Syngenta när det gäller ditt och ditt företags tillgång till och/eller användning av denna webbplats. Dessa villkor och bestämmelser får inte ändras utöver vad som uttryckligen anges häri. 

Revisionsdatum

Dessa villkor och bestämmelser ändrades senast den 25 maj 2018.