Uslovi i odredbe

Dobrodošli na Syngentavegetables.com/sr-rs veb sajt.
Ovaj veb sajt je dizajniran da pruži osnovne informacije o Syngenta-i i njenim proizvodima i uslugama. Možete da koristite ovaj veb sajt, pod uslovom da se pridržavate pravila i uslova.

Vaše prihvatanje ovih uslova

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da pažljivo pregledate ova pravila i uslove. Pristupanjem i korišćenjem ovog veb sajta slažete se da pratite i budete obavezani ovim uslovima. Ako se ne slažete da pratite i budete obavezani ovim uslovima, ne možete pristupati, koristiti ili preuzimati materijal sa ovog veb sajta. Izjava privatnosti kojoj se može pristupiti na ovom veb sajtu putem linka pored linka ka ovim  uslovima, čini sastavni deo ovih uslova

Ovi uslovi se mogu menjati

Syngenta zadržava pravo da ažurira ili modifikuje ove uslove u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Iz tog razloga, preporučujemo Vam da pregledate sva pravila i uslove svaki put kad koristite ovaj veb sajt.

Napomena za autorska prava i ograničena licenca

Sve što vidite ili čujete na ovom veb sajtu (“Sadržaj”), uključujući, na primer, sav tekst, fotografije, ilustracije, grafika, audio snimci, video snimci i audio-video snimci, su pod autorskim pravima.

Izdaje vam se neekskluzivna licenca na sadržaj, ali u skladu sa sledećim ograničenjima:

Možete preuzimati, čuvati, štampati i kopirati odabrane delove sadržaja ovog sajta, pod uslovom da:

(1) sadržaj koji preuzmete koristite samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu ili za unapređivanje vaših poslovnih dogovora sa Syngenta Agro d.o.o.

(2) ne objavljujete ili stavljate bilo koji deo sadržaja na bilo koji drugi internet sajt;

(3) ne objavljujete ili emitujete bilo koji deo sadržaja na ili u bilo kom drugom mediju;

(4) ne modifikujete ili menjate sadržaj na bilo koji način ili brišete bilo koje autorsko pravo ili obaveštenja za zaštitni znak ili obaveštenja o poverljivosti.

Osim kao što je izričito navedeno gore, ne smete da kopirate, preuzimate, štampate, objavljujete, prikazujete, izvodite, distribuirate, prenosite, prevodite, modifikujete, dodajete, ažurirate, sastavljate, skraćujete ili na bilo koji drugi način transformirate ili prilagođavate sve ili bilo koji deo sadržaja ovog sajta bez prethodnog pismenog odobrenja od Syngenta-e.

Osim kao što je izričito navedeno gore, nikakvo pravo, zvanje ili interes u preuzetom sadržaju se ne prenosi na Vas kada preuzmete sadržaj sa ovog sajta. Osim za ograničenu, neekskluzivnu licencu izričito odobrenu gore, ništa sadržano u ovim uslovima i na ovom veb sajtu se neće tumačiti kao dodeljivanje licence ili bilo kojeg drugog prava pod bilo kakvim autorskim pravom, zaštitnim znakom, patentom ili drugim pravom intelektualne svojine Syngenta-e ili bilo kog trećeg lica.

Obaveštenje o zaštitnom znaku

Svi zaštitni znakovi, uslužni znakovi i logotipovi prikazani na ovom veb sajtu (“Zaštitni znak(ovi)”) su registrovani i neregistrovani zaštitni znakovi Syngenta-e, jedne od njenih filijala, ili trećih lica koja su licencirala svoje zaštitne znakove na Syngenta-u ili jednu od njenih filijala.

Osim kao što je izričito navedeno u ovim uslovima, ne smete reprodukovati, prikazivati ili na drugi način koristiti bilo koji zaštitni znak bez prethodne pismene dozvole od Syngenta-e.

Netražene ideje

Syngenta pozdravlja vaše komentare i sugestije u vezi ovog veb sajta. Sve informacije i materijal dostavljen Syngenta-i kroz ovaj veb sajt, kao što su komentari, povratne informacije, ideje, pitanja, dizajni, podaci i slično, će se smatrati NEPOVERLJIVIM i NEZAŠTIĆENIM. Iz tog razloga, molimo vas da nam ne šaljete bilo kakve informacije ili materijal koji ne želite da nam dodelite, uključujući i, bez ograničenja, sve poverljive informacije i bilo kakav originalni kreativni materijal.

Slanjem saopštenja i/ili materijala Syngenta-i preko ovog veb sajta, vi dodeljujete Syngenta-i, besplatno, sva prava širom sveta, zvanja i interes u svim autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine u informacijama i/ili materijalima koje dostavite Syngenta-i. Syngenta će imati pravo da koristi sve informacije i/ili materijale koje joj dostavite putem veb sajta, i bilo koje ideje, koncepte, znanja i tehnike sadržane u bilo kojoj takvoj informaciji i/ili materijalima, iz bilo kog razloga, uključujući i, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koristeći takve informacije ili materijale bez ograničenja i bez nadoknade za vas na bilo koji način.

Vi ste odgovorni za saopštenja koja šaljete preko ovog veb sajta, uključujući i, bez ograničenja, njihovu istinitost i tačnost.

Imajte na umu da vaši podnesci (npr. putem našeg formulara za kontakt) nemaju nikakvo pravno obavezujuće dejstvo na Syngenta-u. Stoga, fakture, podsetnici i slično moraju biti poslati isključivo na adrese navedene u odgovarajućem ugovoru.

Informacije trećeg lica

Neke od informacija, članaka i drugih materijala dostupnih preko ovog sajta su pruženi Syngenta-i od trećih lica. Gde god je praktično, po našem mišljenju, izvor ovih materijala trećih lica je identifikovan. Ovi materijali trećih lica su pruženi samo za vaš interes i pogodnost. Syngenta ne garantuje ili tvrdi da su ovi materijali trenutni, tačni, potpuni ili pouzdani. Syngenta ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju upotrebu koja je stavljena na informacije trećeg lica.

Linkovi ka drugim veb sajtovima

Ovaj sajt sadrži hiperlinkove ka veb sajtovima kojima ne upravlja Syngenta. Ovi hiperlinkovi su pruženi samo za vašu referencu i pogodnost i ne podrazumevaju bilo kakvo odobrenje materijala na tim veb sajtovima trećih lica ili bilo kakvo udruživanje sa njihovim operaterima. Syngenta ne kontroliše te veb sajtove i nije odgovorna za njihov sadržaj. Vi pristupate i koristite ove veb sajtove isključivo na sopstveni rizik.

Informacije o proizvodu

Sve informacije sadržane ili pomenute na ovom veb sajtu su samo za pogodnost i ne mogu se tumačiti na bilo koji drugi način osim kao uvod u Syngenta-u i njene proizvode i usluge. Za specifične savete i uputstva u vezi sa našim proizvodima i uslugama, molimo vas da kontaktirate Syngenta-u direktno. Osobe koje nameravaju da koriste proizvod zaštite useva ili semena moraju da pročitaju i slede etiketu koja ide uz taj proizvod i poštuju sve važeće zakone i propise koji se odnose na korišćenje tog proizvoda. Pre upotrebe bilo kojeg proizvoda za zaštitu useva, uverite se da je registrovan za upotrebu u vašoj zemlji.

Globalna dostupnost

Zato što različite zemlje širom sveta imaju različite zakone i regulatorne zahteve, neki proizvodi su dostupni u nekim zemljama, a u drugim ne. Ovaj sajt može sadržati reference ili unakrsne reference na proizvode, programe i usluge Syngenta-e koji možda nisu dostupni ili objavljeni u Vašoj zemlji. Ove reference ne znače da Syngenta namerava da objavi takve proizvode, programe ili usluge u Vašoj zemlji. Konsultujte vašeg lokalnog prodajnog predstavnika Syngenta-e ili kontaktirajte Syngenta-u ako imate pitanja o tome koji su vam proizvodi, programi i usluge dostupni.

Pravo na menjanje veb sajta

Syngenta zadržava pravo da menja sadržaj i funkcionalnost ovog veb sajta na bilo koji način, ili da ograničava pristup ovom veb sajtu, ili da ugasi ovaj veb sajt, u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga, bez prethodnog obaveštenja, i neće biti odgovorna na bilo koji način za moguće posledice takvih promena.

Nije ponuda ili poziv na investiciju

Informacije na ovom veb sajtu ne predstavljaju i neće se smatrati ponudom ili pozivom da se investira ili na drugi način bavi akcijama ili drugim hartijama od vrednosti Syngenta-e. Niti je bilo koja takva ponuda ili poziv upućen ili tražen. Cene akcija i prihod od tih akcija mogu da idu gore ili dole u bilo kom trenutku, a potencijalni investitori treba da budu svesni da učinak u prošlosti nije nužno pokazatelj budućeg učinka. Potencijalni investitori treba da traže nezavisne finansijske savete pre bilo kakve odluke o ulaganju.

Izjave o budućnosti

Naš veb sajt može sadržati izjave o budućnosti - npr. izjave koje nisu istorijske činjenice, uključujući i izjave o našim verovanjima i očekivanjima. Ove izjave su zasnovane na trenutnim planovima, procenama i projekcijama, u vezi sa kojima Syngenta ni na koji način nije odgovorna. Ove izjave podrazumevaju inherentne rizike i neizvesnosti, od kojih su mnogi van Syngenta-ine kontrole. Syngenta ne preuzima nikakvu obavezu da ažurira bilo koje izjave u svetlu novih informacija ili budućih događaja.

Odricanje garancija

Ovaj veb sajt je pružen na osnovi “kao što jeste”, “kao što je dostupno”, bez garancija bilo koje vrste. U najvećoj mogućoj meri u skladu sa važećim zakonom, Syngenta i njene filijale se odriču svih garancija, izričitih, impliciranih ili statutarnih, uključujući i, ali ne ograničavajući se na, implicirane garancije o podesnosti za prodaju, pogodnost za određenu namenu, kao i nepovrede prava trećeg lica. Bez ograničavanja gorenavedenog, Syngenta ne tvrdi ili garantuje da će ovaj veb sajt biti dostupan u svakom određenom trenutku ili lokaciji ili da će njegov rad biti neometan i bez grešaka. Syngenta ne tvrdi ili garantuje da je sadržaj ovog sajta bez virusa, “crva” ili drugih kodova koji mogu manifestovati kontaminirajuća ili destruktivna svojstva. Iako je Syngenta učinila i nastaviće da čini velike napore da pruži tačne i ažurirane informacije, informacije objavljene na ovom veb sajtu mogu biti nepotpune ili zastarele i mogu sadržati netačnosti ili štamparske greške. Syngenta ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi korišćenja, validnosti, preciznosti, trenutnosti ili pouzdanosti, ili rezultata upotrebe, ili na drugi način uvažavajući ovaj veb sajt ili bilo koje informacije objavljene na ovom veb sajtu.

Syngenta usluge agronomskih informacija koristi najbolje tehničke i profesionalne napore u stvaranju ovih informacija. Syngenta AIS pruža ovu uslugu i sve informacije kojima se pristupa preko ovog onlajn sajta i bilo koji rezultati dobijeni upotrebom ovih informacija su pruženi “KAKVI JESU” i bez garancije, izričite ili implicirane. Syngenta AIS nema nikakvu odgovornost za tačnost ovih informacija, za bilo kakva kašnjenja usluge ili propust izvan kontrole Syngenta AIS-a. Syngenta ne može biti odgovorna ako usluga nije dostupna iz tehničkih razloga. Syngenta može da čuva sve dodatne informacije koje pruža korisnik kako bi koristio modele (zemljište, usevi ...). Syngenta AIS može da koristi Google Maps. Syngenta AIS će koristiti neke mehanizme za praćenje (tj. “kolačiće”, ali ne ograničavajući se na njih) koji se koriste za statistiku i personalizaciju. Zabeležite nelične informacije za identifikaciju, odnosno, grad, ali ne ime, adresu itd.

Ograničenje odgovornosti

Vaša upotreba ovog sajta je na vaš sopstveni rizik. Ni pod kojim uslovima, Syngenta, njene filijale ili bilo koji njihovi direktori, službenici, zaposleni i zastupnici, u meri dopustivoj prema važećem zakonu, neće biti odgovorni za bilo koje direktne ili indirektne gubitke ili štetu proisteklu iz ili u vezi sa vašim pristupanjem, upotrebom ili nemogućnosti korišćenja ovog veb sajta ili vašim oslanjanjem na bilo koje informacije pružene na ovom veb sajtu. Bez ograničavanja gorenavedenog, Syngenta neće biti odgovorna na bilo koji način za eventualne greške ili propuste u sadržaju ovog sajta; ovo se posebno odnosi na sve reference na proizvode i usluge koje Syngenta isporuči. Ovo je sveobuhvatno ograničenje odgovornosti koje se odnosi na sve gubitke ili štete bilo koje vrste, bilo direktne ili indirektne, opšte, specijalne, slučajne, posledične, uzorne ili drugačije, uključujući i bez ograničenja, gubitak podataka, prihoda ili profita. Ovo ograničenje odgovornosti se primenjuje bilo da se navodna odgovornost zasniva na ugovoru, nemaru, deliktu, strogoj odgovornosti ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Ako se utvrdi da je bilo koji deo ograničenja odgovornosti nevažeći ili neprimenjiv, onda ukupna odgovornost Syngenta-e i/ili njenih filijala pod takvim okolnostima za obaveze koje bi inače bile ograničene neće premašiti stotinu (100.00 $) dolara.