FUNFIX

Сорта:
Марула
Сегмент:
Зелена салата „Батавија“
Екологија:
Отворено поле
Намена:
Свеж / Обработка
Производен циклус:
Главен
Код на асортиман:
LS8739